Installation view les filles
Installation view les filles
Installation view les filles
Installation view les filles
tang Qing, Guangzhou , 1994
HU YUANLI CHEZ ELLE, PARIS, 2003
HU YUANLI IN SWIMSUIT, GUANGZHOU, 1987
CUI DANYING, GUANGZHOU, 1994
liu xuan and tie ying , Beijing , 1996
Miss Lin, Guangzhou, 1989
untitled, Guangzhou 1987
Miss Lin, Guangzhou, 1989
Miss Lin, Guangzhou, 1989
Miss Lin, Guangzhou, 1989