Stieglitz 19

Chinese Spring part 4

Ren Hang, 223, Chen Wei, Sick Girl, Huang Xiaoliang, Feng Li, Sun Yanchu, Cai Dong Dong, Liang Xiu

Collective exhibition with works of Ren Hang, 223, Chen Wei, Sick Girl, Huang Xiaoliang, Feng Li, Sun Yanchu, Cai Dong Dong, Liang Xiu.